ARA susţine introducerea tehnologiilor de ultimă generaţie

Asociaţia Română a Apei (ARA) este o asociaţie autonomă, patronală şi profesională, neguvernamentală şi nonprofit, înfiinţată cu scopul de a promova şi sprijini interesele profesionale şi patronale ale oper atorilor de servicii de alimentare cu apă din R omânia, dezvoltarea şi modernizarea sectorului de alimentare cu apă şi canalizare la niv elul normelor şi a standardelor UE şi internaţionale şi creş terea calităţii vieţii, prin asigurarea unor servicii de calitate şi protejarea mediului înconjur ător. ARA şi membrii aces teia sunt implicaţi şi în promovarea managementului durabil şi holistic al resurselor de apă, prin integr area serviciilor de alimentare cu apă, de canalizare şi de tr atare a apei uzate în conceptele mai ample de durată, dezvoltare şi protecţia mediului.

În ultimii ani, sectorul ser viciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare a realizat un salt calitativ semnificativ, devansând celelalte servicii comunitare de utilitate publică, această evoluţie fiind influenţată de următorii factori: regionalizarea ser viciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, buna organizare a oper atorilor în cadrul asociaţiei profesionale şi patronale ARA, e xistenţa unei strategii bine fundamentate de dezv oltare şi modernizare a sectorului, e xistenţa unor reglementări coerente şi aliniate la legislaţia UE, derularea şi implementarea proiectelor strategice de investiţii cu finanţare din POS Mediu, lansarea procesului de pregătire a proiectelor s trategice pentru ciclul de programare POIM 2014 – 2020 şi realizarea exerciţiului de benchmarking.

ARA susţine introducerea tehnologiilor de ul timă generaţie având ca obiectiv îmbunătăţirea calităţii apei şi a serviciilor prestate. Forumul Regional al Apei Dunăre – Europa de Est, adresat operatorilor, autorităţilor centrale şi locale, producătorilor şi distribuitorilor de tehnici şi tehnologii, mediului academic şi publicului larg es te evenimentul major în care sunt prezentate soluţii tehnice şi tehnologice ino vative, care vin în întâmpinarea provocărilor cu care se confruntă sectorul: îmbunătăţirea managementului nămolului, reducerea pierderilor de apă, diminuarea consumului de energie electrică, îmbunătăţirea calităţii apei etc.

Vă aşteptăm alături de noi la Forumul Regional al Apei Dunăre – Europa de Est şi în 2017, în perioada 15-17 mai, la P alatul Parlamentului din Bucureşti. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaşi pagina web a evenimentului: www.araexpoapa.ro.

Felix STROE
Preşedinte Asociaţia Română a Apei